snippergroen

 
 
 
Snippergroen
 
De bijeenkomst over het snippergroenbeleid van de gemeente waar de heer E. Berkelmans een toelichting heeft gegeven, heeft inmiddels plaatsgevonden op 3 november 2011. 
 
 
14 december 2011:
De heer E. Berkelmans, projectleider beleid snippergroen gemeente Hardenberg, laat het volgende weten:
Mijn toezegging op de bijeenkomst van 3 november '11 om met ongeveer 5 weken meer duidelijkheid te verstrekken, loopt enige vertraging op.
De gesprekken met belanghebbende partijen, onder andere de eigenaren  van de kabels en leidingen, zijn nog niet afgerond.
Wordt vervolgd zodra er meer nieuws is
 
Voor specifieke en persoonlijke vragen kunt u terecht bij Gebouwen en Gronden, telefoon 289388
 Wij verwijzen naar:
 
 
 

Gemeentepagina van 6 oktober 2010 in De Toren

 

Gemeente biedt inwoners

mogelijkheid snippergroen

te kopen

 

De gemeente Hardenberg biedt inwoners de mogelijkheid om onder voorwaarden

delen van het openbaar groen dat aan het eigen perceel grenst aan te kopen.

Snippergroen

Snippergroen zijn kleine percelen grond met weinig betekenis voor de openbare ruimte of

die geen onderdeel zijn van de gemeentelijke infrastructuur en die geen deel uit maken

van de hoofdgroenstructuur. De gemeente ontvangt regelmatig verzoeken van inwoners

die een groenstrook naast hun eigen perceel hebben, om deze groenstrook aan te kopen

of in gebruik te kunnen nemen. De gemeente werkt hier indien mogelijk aan mee, omdat

dit past binnen de gemeentelijke ambities. In sommige gevallen zijn groenstroken echter

ook in gebruik genomen zonder dat hier afspraken over gemaakt zijn. De gemeente

Hardenberg wil zoveel mogelijk rechtsgelijkheid en duidelijkheid bieden richting haar

inwoners, en heeft daarom nu regels vastgesteld waarin staat hoe de gemeente omgaat

met het snippergroen.

 

Verkoopprijzen

De groenstroken die worden verkocht of verhuurd mogen in principe alleen worden

gebruikt om de tuin uit te breiden. Meerdere groenstroken die naast elkaar liggen, worden

alleen verkocht als de resterende deelpercelen ook verkocht worden. Hiermee wordt

getracht versnippering te voorkomen. Percelen groen die onderdeel zijn van de

hoofdgroenstructuur worden niet verkocht of verhuurd. Deze hoofdgroenstructuur

waarborgt het groene karakter van de gemeente Hardenberg.

De verkoopprijzen zijn gebaseerd op reŽle marktprijzen en liggen vast. In 2010 kost een

strook snippergroen aan de voorkant van een woning 50 euro per vierkante meter,

exclusief overdrachtbelasting en kosten koper. Voor snippergroen aan de zij- of achterkant

van een woning moet 90 euro per vierkante meter betaald worden. Bij gronden die groter

zijn dan 200 vierkante meter of waarop een extra bebouwingsmogelijkheid wordt

gecreŽerd door verkoop, wordt de grondprijs door middel van taxatie vastgesteld. Als

verkoop van de grond niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat er kabels, leidingen of riolering

in liggen, is het in bepaalde gevallen mogelijk de gronden te huren voor 2 euro per

vierkante meter per jaar, met een minimum van 50 euro per jaar.

Overeenkomsten

 Bestaande overeenkomsten over gebruik van snippergroen worden in de komende

periode indien mogelijk geactualiseerd. De inwoners waar het om gaat worden hierover

door de gemeente Hardenberg benaderd. Voor het overige snippergroen gaat de gemeente

de komende periode in kaart brengen welke percelen in aanmerking komen voor verkoop

of verhuur. Inwoners die op dit moment een perceel grond in gebruik hebben genomen

zonder dat hierover afspraken zijn gemaakt, worden ook benaderd door de gemeente. Als

blijkt dat deze percelen in aanmerking komen voor verkoop of verhuur, kunnen deze

inwoners ook een koop- of huurovereenkomst sluiten met de gemeente. In een aantal

gevallen wordt inwoners die een perceel in gebruik hebben genomen verzocht dit te

ontruimen. Inwoners die belangstelling hebben voor een strook snippergroen, kunnen zich

melden bij de gemeente Hardenberg via het Digitaal Loket op www.hardenberg.nl.