notulen algemene ledenvergadering 2008

    Notulen Algemene Ledenvergadering Belangenvereniging "Heemserbos”.

      d.d. 02-04-’08 in "De Kosterij”, Scholtensdijk.

 

Aanwezig: 35 leden, dhr Feijen, spreker; dhr H. Bosch, CDA-gemeenteraadslid en bewoner van de Berkenlaan; dhr Warners beleidsmedewerker van de gemeente.
Bericht van verhindering van: familie Nieborg, de heer W. Sterenberg, mevrouw H. de Vries, mevrouw R. Huijser, mevrouw G. Tuin.

 

 1.  Opening
  Voorzitter Johan Seinen opent de vergadering:
  "Allereerst een hartelijk woord van welkom aan alle aanwezig leden en een paar nieuwe aspirantleden en in het bijzonder aan de heer Rob Feijen, wijkbeheerder die de presentatie na de pauze zal verzorgen en aan de heer Henk Warners die het onderwerp van het bosbeheer met ons heeft voorbereid.
  Onze woonomgeving is van een niet te onderschatten waarde. Door de invoering van de 30 km zone is gemiddeld genomen de snelheid van het verkeer wat afgenomen. Het parkje aan de Elzenlaan is opgeknapt en mooi geworden. Wij willen als bestuur het karakter van onze woonomgeving graag behouden en het beleid van de gemeente sluit daarbij aan. Het toekomstig beleid zal na de pauze door Dhr Feijen in zijn presentatie worden toegelicht.
  Van de ontwikkelingen mbt de verkeerssituatie kruising Boshoek en N34 bent u op de hoogte gebracht door de beschrijving daarvan door dhr van der Steen op de uitnodiging voor de ledenvergadering van Plaatselijk Belang.
  Vanuit de vergadering wordt een aantal opmerkingen gemaakt: De 30 km-zone heeft meer effect gehad op het sluipverkeer met name in de Elzenlaan dan op de snelheid waarmee gereden wordt. Het lijkt of er minder verkeer is, mogelijk ook door de sluiting van de school aan de Hessenweg. De grote autobus komt ook niet meer langs. Daarentegen lijkt de snelheid van het verkeer in de Lindenlaan toegenomen. Bewoners zullen zelf de autobestuurders, die helaas vaak juist uit de buurt afkomstig zijn, waardoor ze de situatie menen te kennen, op hun gevaarlijk gedrag moeten wijzen.

 2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 18-04-’07 worden goedgekeurd, nadat verantwoording is afgelegd aangaande de daarin gedane toezeggingen:
  - de dip in de rijweg van de Elzenlaan is doorgegeven aan het Meldpunt Openbare Werken, 0523-271010,
  meldpunt@hardenberg.nl
  - de aansprakelijkheid van het bestuur is geregeld middels een verzekering bij Interpolis
  - de helft van de straten heeft een nieuwe deklaag
  - 30 km-zone is ingevoerd
  - N34 commissie is actief bij het overleg met provincie en gemeente
  - vuile lantaarnpalen moeten door onszelf maar schoongemaakt worden
  De heer Oskam vraagt nog naar de Website. Ria Braaksma antwoordt dat iemand bereid gevonden is dit vorm te geven, maar dat deze man wegens erg veel drukke werkzaamheden nog niet is toegekomen aan de daadwerkelijke uitwerking.

 3. Ingekomen en uitgegane stukken.

Er is een aantal afmeldingen voor de vergadering.
Er is een brief van dhr Nieborg aangaande 1) de parkeeroverlast ten tijde van de motormarkt. Hij wijst in zijn brief op een belemmerde doorgang voor hulpdiensten. Een aantal leden heeft helemaal geen last van geparkeerde auto’s; anderen wijzen erop dat parkeerboetes zijn uitgedeeld, maar niet consequent omdat er ook auto’s niet bekeurd zijn die wel geparkeerd stonden op plekken die niet toegestaan waren.
Het bestuur zal vňňr de volgende motormarkt contact opnemen met de gemeente hierover. 2) overlast van hondenuitwerpselen op het trottoir bij het bosje Elzenlaan/ Boslaan. Vraag is of in dat bosje een hondentoilet moet komen. De gemeente heeft geen hondentoiletten, maar wel hondenuitlaatstroken. De aanwezigen zijn er voorstander van dat de hondenbezitters de rommel zelf opruimen.

 

 1. Jaarverslag secretaris 2007.

In het jaarverslag zijn enkele fouten geslopen: bij overleg staat het jaartal 2006. Dit moet zijn 2007. Bij activiteiten onder 1. wordt het portret van de voorzitter genoemd. Dit stond op de uitnodiging voor 2008. Op de uitnodiging voor 2007 stond het witte kerkje geschilderd door de heer B. Nieborg. De aanvraag voor kapvergunning bij punt 4 moet zijn Lindenlaan 9 en niet 11. Overigens wordt het jaarverslag goedgekeurd.

 

 1. Jaarverslag penningmeester.

Henk Veltink geeft enige toelichting. De resultaten in 2006 en 2007 zijn aardig gelijk. In 2007 waren er meer inkomsten door de contributieverhoging. Administratiekosten in 2006 waren hoger door de uitgave van het boekje van Clara Feyoena van mevrouw T. de Jong. In 2007 werd de nieuwjaarsbijeenkomst drukker bezocht. Het uitje in de Beeldentuin van Gees was duurder dan de wandeling op de Lemelerberg in 2006.
De vergadering keurt het verslag goed; de verschillende posten zijn duidelijk.
De penningmeester wordt door Johan Seinen bedankt voor zijn werk.

 

 1. Verslag kascommissie

Mevrouw D. Ronner en mevrouw M. Huijser hebben op 1 maart 2007 de boeken gecontroleerd. Zij hebben het bestuur vervolgens schriftelijk verzocht om op grond van hun bevindingen de penningmeester décharge te verlenen, hetgeen gebeurt.

 

 1. Benoeming nieuw lid kascommissie

Mevr. D. Ronner treedt af. Mevrouw M. Huijser blijft. Dhr D.J. Veurink treedt toe.

 

 1. Bestuursverkiezing.

  Gerda Versteeg is aftredend, maar heeft zich herkiesbaar gesteld. Daar geen tegenkandidaten zijn ingebracht, wordt zij opnieuw als lid van het bestuur benoemd. Johan feliciteert Gerda en meldt dat zij leuke activiteiten weet te bedenken; zij was de motor achter het parkje aan de Elzenlaan.

  Ria Braaksma verzorgt samen met Gerda de activiteiten, terwijl zij daarnaast onze belangen behartigt bij het Plaatselijk Belang Heemse.

   

  PAUZE

   

  1. Inleiding door de heer Feijen, wijkbeheerder, over het beleid en de plannen van de gemeente met de bossingels en de bosjes in het Heemserbos.
   De aanwezige groenstructuren in het Heemserbos worden door de gemeente als zeer waardevol beschouwd. Beheer en onderhoud ervan zijn een belangrijk aspect bij het in stand houden ervan. in hun huidige verschijningsvorm.
   Men wil struikenvegetatie onder de bomen stimuleren. Volgens het oorspronkelijk hakhoutbeheer zullen enkele bomen gefaseerd worden geveld om voldoende licht op de bodem te krijgen. Men werkt toe naar een dichte struik- en struweelbegroeiing. In een periode tussen nu en 15 jaar zal het hele Heemserbos aangepakt zijn. De gemeente zal in de winterperiode 2008-2009 als pilot het bosje aan de Elzenlaan-Boslaan gaan snoeien en dunnen en omvormen tot een dicht bosje. Voordat met de uitvoerende werkzaamheden wordt begonnen, worden de naaste bewoners en de belangenvereniging ingelicht welk doel nagestreefd wordt en wat zal worden gedaan. 1 jaar na uitvoering wordt met de Belangenvereniging geëvalueerd.
   Na de presentatie worden de volgende opmerkingen gemaakt/ vragen gesteld:
   Op de vraag wie de pilot zal uitvoeren is het antwoord dat de gemeente dit zelf doet.
   Dhr Maurits vraagt wat de gemeente doet aan instandhouding van bos. Houdt men de hand aan de herplantplicht van particulieren? Hij zou graag zien dat het volume aan bomen behouden bleef. De gemeente is voornemens om dat beter te gaan controleren.
   Dhr Veurink vraagt naar de bosstrook tussen Elzenlaan en Clara-terrein. Er zijn veel bomen gekapt, maar niet uitgelopen. Dhr Feijen antwoordt dat dat met acacia’s minder lukt dan met eiken.
   Er wordt geconstateerd dat de bewoners de singels gebruiken voor tuinafval . Dat is niet de bedoeling.
   Dhr Feijen heeft de opmerkingen genoteerd. Er is overleg over het onderhoud en de gemeente wil graag overleg. Men streeft ernaar samen een mooie woonwijk te maken.

   

  1. Programma 2008.
   Kort na de zomervakantie zal er een activiteit worden georganiseerd door Gerda Versteeg, samen met Ria Braaksma. Er zal weer een nieuwjaarsbijeenkomst worden gehouden; gezocht wordt naar een gelegenheid bereikbaar voor rolstoelgebruikers.

  2. Rondvraag.
   Dhr Van der Steen vraagt nog naar een meldpunt geluidsoverlast in het weekend. Johan Seinen antwoordt dat dergelijke zaken aan de politie gemeld kunnen worden. Dhr Feijen maakt de opmerking dat de afdeling milieu van de gemeente geluidsmetingen doet. Hij heeft daar een telefoonnummer van en zal dit opzoeken.
   Dhr Oskam ziet een negatief effect op de saamhorigheid in de buurt als omwonenden bezwaar moeten aantekenen tegen een kapvergunningaanvraag, in plaats van als het bestuur dit doet. Ook dhr Maurits ziet graag dat het bestuur namens de belangen-vereniging bezwaar aantekent. Dhr van der Steen komt met een nuancering dat het bestuur dit zou moeten doen als het om heel veel bomen gaat. Het bestuur wil regelmatig overleg met de gemeente en niet slechts in reactie op een bepaalde aanvraag van kapvergunning en accepteert het laatste voorstel van dhr van der Steen.
   Dhr Oskam vraagt naar de kruising Boshoek-N34. Dhr van der Steen geeft nog een toelichting op de stand van zaken: er komen borden op de N34 die duidelijk de nadering van de kruising aankondigen. Er komt een snelheidsmeetpaal. De middengeleiders van de Hessenweg en de Ommerweg zullen worden doorgetrokken tot de N34. Vanaf de Witte Paal tot aan de tunnel bij Mastenbroek wordt een inhaalverbod ingesteld dmv een doorgetrokken streep: maatregelen die de veiligheid beogen te bevorderen. Uiteindelijk moeten bij een doorstroomweg alle gelijkvloerse kruisingen verdwijnen. Er wordt gekeken naar milieueffecten, naar geluid en overlast van de N34 ter hoogte van de Boshoek als deze een doorstroomweg zal worden.
   Dhr Oskam vraagt naar de rol van het bestuur bij de eventueel te plaatsen AED’s. Johan Seinen antwoordt dat de Belangenvereniging wil deelnemen. Dhr Bosch, gemeenteraadslid CDA voegt hieraan toe dat hij het bestuur het plan van de Stichting Hartveilig zal doen toekomen.
   Dhr Oskam vraagt naar speelplekken voor (klein)kinderen. Een aantal wordt genoemd
   .
   Dhr Slotman meldt dat hij last heeft gehad van steenmarters. Ze zitten ook in de school aan de Hessenweg. Ze schijnen niet tegen radiogeluid te kunnen. Verder heeft geen der aanwezigen een goede oplossing voor dit probleem.
   Mevr de Jong vraagt naar de manegecommissie. Leden daarvan zijn verhuisd of overleden. Johan Seinen antwoordt dat Ria Braaksma de taak op zich genomen heeft om ontwikkelingen op de voet te volgen en de belangen van de Lindenlaanbewoners hierin te vertegenwoordigen.
   Op de vraag of iets meer bekend is over de nieuwbouw bij Clara is het antwoord dat de plannen bij het dierenparkje stil liggen en dat Clara gaat beginnen aan de tweede fase van de bouw, met o.a een laagdrempelig restaurant voor de buurtbewoners.

  3. Sluiting.
   Om 21.45 uur sluit voorzitter Johan Seinen de vergadering.

   

  Anje Bouma, secretaris.