Notulen Algemene Ledenvergadering 2010

Notulen Algemene Ledenvergadering Belangenvereniging "Heemserbos”.
 d.d. 31-03-’10 in de ontvangstruimte van de Sjaloomkerk, Hessenweg.

Aanwezig: ± 40 leden, spreker Janna van den Berg, verhalenvertelster.
Bericht van verhindering van:  dhr en mw van der Steen, dhr en mw de Jong (Lijsterbeslaan),
dhr  Oskam en mw Leever.

1. Opening
Johan Seinen, onze voorzitter sinds 5 jaar opent de vergadering met een welkom aan alle aanwezigen. Het is fijn dat we in de nieuwe Sjaloomkerk deze vergadering kunnen houden. Tevoren zijn door de leden geen  extra discussie-oproepende  bespreekpunten ingediend. Voorkomende vragen zullen bondig worden beantwoord, om in de voor Janna van den Berg gereserveerde tijd ook werkelijk naar haar verhalen te kunnen luisteren. Johan memoreert het overlijden van een vorige penningmeester, Joop Makaske, een open en eerlijk mens, bewogen voor mensen in ‘zwaar weer’. Johan verzoekt de vergadering een kort moment van herdenken in acht te nemen.
Johan doet een aantal mededelingen van het bestuur:  in het jaarverslag van 2009 wordt melding gemaakt van wat er zoal de revue heeft gepasseerd.
*Het was de bedoeling het gepleegde onderhoud in het bosje Elzenlaan/Boslaan te evalueren. Deze bespreking met het bestuur en enkele geïnteresseerden is vertraagd door het vertrek van de verantwoordelijk functionaris van de gemeente Rob Feijen. Dat is jammer. Mogelijk heeft dit ook zijn weerslag op het geplande voortgang van onderhoud van de singels. Het bestuur zal binnenkort weer contact zoeken met zijn opvolger om de evaluatie toch te laten plaatsvinden.
*Er is een goede samenwerking ontstaan met de gemeente en belanghebbenden bij speelplaatsjes in het Heemserbos , één aan de Elzenlaan voor kinderen van 2 tot 6 jaar en aanvulling voor het speelplaatjse aan de Lindenlaan voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Het volleybalnet aan de Lindenlaan zal er daarnaast ook blijven. Gerda en Ria zijn degenen die hierin betrokken zijn.
*De AED aan de buitenmuur van de Sjaloomkerk heeft gelukkig haar functioneren nog niet bewezen. We hebben in het Heemserbos een coördinator en een aantal geregistreerde hulpverleners. Mensen die bekwaam en bevoegd zijn een AED te bedienen worden opgeroepen na  een melding bij 112. De familie van der Heide doet de wekelijkse controles
*Kees van der Steen en Wim Sterenberg hadden een plek binnen de commissie die zich buigt over de plannen Provinciale weg N 34. Dit wordt nu omgevormd naar een focusgroep die zich buigt over de inrichting van het deeltraject Witte Paal – Kellerlaan. Het besluit om de snelheid van 80 naar 100 km/uur op te hogen is al genomen en geen punt van bespreking meer in de focusgroep. Kees en Wim gaan namens het Heemserbos en Plaatselijk Belang  zitting nemen in deze focusgroep,mogelijk nog aangevuld met iemand uit het bestuur.
*Johan blikt terug op zijn bestuursperiode en schets een kort beeld van wat zoal in zijn takenpakket zat, zoals adviseren van de burgemeester, contact met de wethouder, een rondrit met de wethouder in de rolstoel, waarna toch een begin werd gemaakt met het herstel van de wegen. Steeds poogde hij het belang van de ‘bosbewoners’ te behartigen, het karakter van het bos te behouden. Als doel van zijn bestuursperiode had hij zich gesteld : een samenbindende factor binnen het Heemserbos te zijn. Gelukkig is er geen hoogbouw gekomen op het terrein van Clara Feyoena Heem. Men denkt nu het aantal bedden tot 1/3 te verminderen.
*
Dhr Kremer, Lindenlaan 2 heeft de website www.belangenverenigingheemserbos   in de lucht gebracht. Ria heeft zich enorm ingespannen om de website te vullen en nog kost het haar hoofdbrekens om nieuwe zaken in te brengen. Inmiddels staat de statuten erop, zullen de agenda’s en notulen van de jaarvergadering erop komen en zal er een plek zijn voor nieuws en mededelingen.
*Afgelopen kalenderjaar zijn nieuw lid geworden de families:  Kedde Lindenlaan, Van Lenthe Berkenlaan, Tempelman Elzenlaan, Schraa Lindenlaan.
*Hondenprullebakken zal de gemeente niet gaan plaatsen. Zij heeft onderzoek gedaan naar de behoefte eraan en het gebruik ervan  in de Marslanden en is tot de conclusie gekomen dat er te weinig gebruik van wordt gemaakt.
*Renovatie van het laatste deel van de wegen in het Heemserbos zal dit jaar plaatsvinden.
*Om de komgrenzen aan te kleden heeft de gemeente subsidie uitgetrokken en aan de verschillende verenigingen voor plaatselijk belang gevraagd ontwerpen in te dienen voor 6 toegangswegen . Ria heeft  voor ons in die commissie zitting genomen. Er is een aantal ontwerpen uitgerold. Voor onze buurt gaat het om de Hessenweg bij de Boshoek en de Rheerzerweg bij Clara Feyoena.
* In het afgelopen jaar zijn geluidsmaatregelen zijn genomen bij de Kleine Belties.
*Baldadigheden moeten bewoners zelf aan politie melden.
*Geluidsoverlast van manege is beter geworden na overleg met gemeente , maar blijft de aandacht van het bestuur en met name Henk houden.

2. Notulen 
Na deze mededelingen van het bestuur komen de notulen van de ledenvergadering van 2 april 2009 aan bod.  Deze worden goedgekeurd, evenals het jaarverslag 2009.

3. Jaarverslag penningmeester
Henk Veltink geeft enige toelichting. De verschillende posten zijn de vergadering duidelijk. Het verslag wordt goedgekeurd en aan het bestuur décharge verleend. De vergadering wordt toestemming gevraagd om de jaarlijkse afdracht aan Plaatselijk Belang Heemse met 40% te mogen verhogen naar €1,40, aangezien PB zijn contributie van de leden ook met 40% heeft verhoogd.

4. Verslag kascommissie
De heren D.J. Veurink en van Asselt hebben  de boeken gecontroleerd. Zij hebben het bestuur vervolgens schriftelijk verzocht om op grond van hun bevindingen de penningmeester décharge te verlenen, hetgeen is gebeurd.

5. Benoeming nieuw lid kascommissie
Dhr D.J. Veurink treedt af,  dhr G van Asselt blijft. Dhr H. Wassink treedt toe.

6. Focusgroep N34.
Wim Sterenberg krijgt het woord en vertelt dat 15 februari de laatste bijeenkomst van de werkgroep tunnel Boshoek. In die werkgroep zaten vertegenwoordigers van Heemserveen, Rheezerveen, Heemserbos en Plaatselijk Belang Heemse. De provincie heeft indertijd de exploitatie van de weg overgenomen van het rijk. Daardoor kwam men in aanraking met allerlei aspecten van veiligheid. Op voorstel van de provincie komt er nu een focusgroep bestaande uit 15 mensen uit aanliggende buurten. Het zal een 100 km-stroomweg worden, met geen gelijkvloerse kruisingen, een brede groene middenstreep; de weg wordt 40 à 50 cm breder. Punt van overleg is nog: hoe wordt de afslag naar de Boshoek, komt er ergens een onderdoor-oversteek tussen Larixweg en Boshoek.

 7. Bestuursverkiezing.
Johan Seinen is aftredend. Hij had geen misnoegen of afkeer van de Heemserbosbewoners of van het bestuur, maar wil geen regelneef meer zijn die allerlei mensen aanstuurt. Johan heeft die tijd gehad. "Als ik in het vervolg iemand met een niet-aangelijnde hond tegenkomt zal ik daar niets van zeggen en afleren te denken "Foei! Mens!”. Als de kettingzagen in het najaar klinken zal ik het niet horen. Als er bouwaanvragen staan in de Toren van adressen binnen ons gebied ben ik ziende blind”.
Het bestuur stelt Martin Kedde voor als kandidaat. Er zijn geen tegenkandidaten. Martin wordt met algemene stemmen en applaus gekozen. Johan feliciteert Martin met het vertrouwen die de bosbewoners in hem hebben uitgesproken en wenst hem succes met de inlossing.
Johan wordt toegesproken door Anje. Wat haar als kenmerkend voor Johan in het bestuur opviel was dat hij een man is van het harmoniemodel: als er bv naar de gemeente punten van kritiek waren, was er ook altijd een compliment, of de kritiek werd aardig verpakt door bv de wethouder in een rolstoel rond te rijden over zeer slecht asfalt. Hij had goede contacten in de Saxenburghgroep. Hij is een man met hart voor de natuur en oog voor het karakter van het Heemserbos. Met prachtige foto’s heeft hij dat karakter vastgelegd en vervolgens in bv de Nieuwsbrief onder de aandacht gebracht. Johan maakte steeds die Nieuwsbrief en ook de uitnodigingen voor uitjes en nieuwjaarsbijeenkomst. Uitnodigingen die steeds kleurrijker werden. Hij deed pogingen de gemeente erop te wijzen dat zij toezicht moet houden op het uitvoeren  van herplantplicht na het kappen van bomen. Van Johan is de zin: Het Heemserbos, een woongebied met charme.  Anje bedankt Johan voor 5 jaar zeer plezierig voorzitterschap.
Martin wordt gevraagd iets over zichzelf te vertellen. Hij is geboren in Deventer, getrouwd met Sofie, 3 kinderen. Martin was marineofficier tot hij in 1993 met leeftijdsverlof ging.  Hij was altijd actief bestuurs lid/voorzitter van de Noord en Zuid-Hollandse Reddingsmaatschappij, actief lid van het CDA, heeft in allerlei besturen gezeten, ook internationaal, is in 2008 naar Hardenberg gekomen en voelt zich hier goed thuis.

8. Rondvraag.
dhr Huijser vraagt naar verdwenen of slechte straatnaambordjes. Dit zal ingebracht worden in het  volgend overleg met de gemeente.

PAUZE
Na de pauze introduceert Johan Seinen Janna van den Berg, verhalenvertelster.
Janna vertelt een verhaal dat zij vorig jaar op verzoek van de gemeente schreef over de grote brand van Hardenberg in het jaar 1708. Zij neemt ons mee in de sfeer van die tijd door een dag uit het leven van een 11 en10-jarig broertje en zusje, buurkinderen van Aaltje Kraak, te beschrijven.  Ze woonden waar nu het Wilhelminaplein is: 100 huizen van hout en stro stonden er toen; alleen de school en de kerk waren van steen. De mensen waren boer of schipper. Er waren 2 brandmeesters en er was een herberg de Rustenburg. Richting Bergentheim had je de hutten van het veenvolk. De zoon van Aaltje was schipper op de Vecht tussen Neuenhaus en Hasselt. Op 8 mei was er kermis in de stad. Aaltje ging ’s avonds met een kaars in de hand naar zolder om iets in het donker op te zoeken. Ze kwam iets te dicht met de kaars tegen het strooien dak; de boel vloog in brand en met de oostenwind verspreidde het vuur zich snel om het hele stadje in de as te leggen. De volgende dag was er al hulp uit de buurplaatsen, maar later ook van verder weg. Iedere gezin kreeg 80 gulden om een huis van steen met dakpannen te bouwen. Al tijdens de kerstdagen zaten de meeste Hardenbergers  onder de pannen.
Vervolgens vertelde Janna nog twee of drie streekverhalen, alle even boeiend.

9.  Sluiting.
Johan Seinen bedankt Janna van den Berg  voor het vertellen van haar boeiende verhalen. Johan sluit vervolgens de vergadering.
De meesten van de aanwezigen blijven nog  om  van Johan als voorzitter afscheid te nemen en kennis te maken met Martin.

Anje Bouma, secretaris.
 
 
 
 
Notulen  Algemene Ledenvergadering 2009 
 
 
Notulen Algemene Ledenvergadering Belangenvereniging "Heemserbos”.

d.d. 02-04-’09 in "De Olde Kosterij”, Scholtensdijk.

Aanwezig: 22 leden, spreker dhr Bram de Roo.
Bericht van verhindering van: familie Nieborg, mevrouw H. de Vries, mevrouw G. Tuin, mevrouw Gerda Versteeg, familie Scholtens, familie Oskam.
 1. Opening
  Voorzitter Johan Seinen opent de vergadering:
  "Allereerst een hartelijk woord van welkom aan alle aanwezig leden en nieuwe leden, in het bijzonder de heer en mevrouw Kedde. De vergadering wordt gevraagd of men akkoord is met de agenda; er zijn geen extra punten ingebracht. Om 21.00 u zal er koffie worden geschonken in de Aerninckhof.
  Wij willen als bestuur het karakter van onze woonomgeving graag behouden. De gemeente heeft in januari gesnoeid en gekapt in het bosje hoek Boslaan-Elzenlaan. Nu moeten wij het bos de gelegenheid geven te herstellen.
  Het kapbeleid in het Heemserbos is erg aangescherpt: de normen in het Heemserbos zijn dubbelzwaar ten opzichte van de rest van de gemeente. Ten aanzien van het kappen van bomen probeert het bestuur buiten de discussie tussen gemeente en bewoners te blijven.
  De hondenbezitters onder de leden worden verzocht om hun hond niet in het genoemde bosje uit te laten of anders een plastic zak met schepje mee te nemen om de hondenpoep op te ruimen. Het zou prachtig zijn als kinderen er weer onbekommerd zouden kunnen spelen. In de bebouwde kom is voorschrift dat honden aangelijnd zijn.
  Aan de gemeente zal door het bestuur gevraagd worden ‘hondenprullenbakken’ te plaatsen met plasticzakjes erin.
  Met de gemeente zijn de problemen rondom de riolering aan het eind van de Boslaan besproken. Sinds de renovatie van de bestrating van de Berkenlaan was al bekend dat de riolering in de Boslaan in slechte staat was. Het herstel ervan wordt hopelijk meegenomen samen met herstel van de bestrating.
  De verbouwingsplannen van Clara Feyoena Heem zijn van de baan. De gedachte is om 60 van de 180 bedden te behouden in het nieuwe gedeelte en om het oude gedeelte af te breken. Een andere gedachte is om er een zorghotel te plaatsen.
    
 
2.    Notulen
       De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 02-04-’08 worden goedgekeurd.

 

   3.   Ingekomen en uitgegane stukken.
  Er is een aantal afmeldingen voor de vergadering (zie bericht van verhindering bij de aanhef).
 

   4.  Jaarverslag secretaris 2008.

 Het jaarverslag wordt goedgekeurd. De heer van der Steen vraagt nog hoe vaak er met de gemeente wordt overlegd. Ria Braaksma antwoordt dat er twee keer per jaar breed overleg is, waarin de Belangenvereniging participeert en daarnaast heeft de gemeente twee keer overleg met Plaatselijk Belang. Ria heeft zitting in het bestuur van Plaatselijk Belang. Het bestuur van het Heemserbos krijgt ook een verslag van het smal overleg. Punten die besproken worden:
pilot-project, Saxenburghgroep, blauwe zone bij het Molenplein en in de Vogelbuurt, beschildering van fietstunnel onder de Twenteweg, jongerenproblematiek, onderhoud van wegen, speelveldje.
Mevrouw Mulder vraagt of het bestuur in de Nieuwsbrief melding wil maken van ontwikkelingen die leuk/ van belang zijn voor de buurt.

Jaarverslag penningmeester.

Henk Veltink geeft enige toelichting. Op aanraden van de ledenvergadering heeft het bestuur een aansprakelijkheidsverzekering gesloten. Later heeft de gemeente centraal voor alle verenigingen een dergelijke verzekering gesloten. Helaas zitten wij nu 5 jaar aan het eerder gesloten contract vast. Het uitje in de Koppel was iets minder duur dan dat van het jaar ervoor naar de Beeldentuin van Gees.
Er staat een fout in het afgedrukte financieel verslag: Op de balans is het saldo op de rekening-courant in 2008  € 1.322,87 i.p.v.  € 1.231,87. Het eigen vermogen wordt
 € 2.505, 35 en het totaal in 2008 bedraagt dan € 2.596,35 .
De verschillende posten zijn de vergadering duidelijk. Het verslag wordt goedgekeurd en aan het bestuur décharge verleend.

 

 1. Verslag kascommissie

Mevrouw M. Huijser en de heer D.J. Veurink hebben op 3 maart 2009 de boeken gecontroleerd. Zij hebben het bestuur vervolgens schriftelijk verzocht om op grond van hun bevindingen de penningmeester décharge te verlenen, hetgeen is gebeurd.

 

 1. Benoeming nieuw lid kascommissie

Mevr. M. Huijser treedt af.. Dhr D.J. Veurink blijft. Dhr G van Asselt treedt toe.

 

 1. Bestuursverkiezing.
  Henk Veltink is aftredend, maar heeft zich herkiesbaar gesteld. Daar geen tegenkandidaten zijn ingebracht, wordt hij opnieuw onder applaus als lid van het bestuur benoemd.

 

 1. Rondvraag.
  Johan Seinen leest een artikel voor uit De Veenstreek van afgelopen woensdag, waarin geschreven wordt dat de Kamer van Koophandel en de gemeente en een groot deel van de ondernemers ervoor pleiten om de N340 naar een noordelijker gelegen plek te verplaatsen en van de huidige weg een 60 km-weg te maken. De vergadering oordeelt dat dit een 1-aprilgrap moet zijn.
  Dhr. Sterenberg krijgt als lid van de tunnelcommissie het woord over de ontwikkelingen rond de N34. De weg van Ommen naar Zwolle zal de N340 gaan heten; hier blijft het N34. Vanaf de Witte Paal wordt de weg doorgetrokken naar de N48. De commissie is in gesprek over de afslag bij De Boshoek. De mogelijkheid die de breedte van de tunnel biedt om erboven 3 wegbanen te realiseren zal niet worden uitgevoerd, omdat men geen extra geld wil besteden, zolang niet duidelijk is wat er definitief gebeurt. De wens om de tunnel toegankelijk te maken ook voor auto’s is niet vervuld. De plek blijft in de beleving van velen onveilig Er is een aantal maatregelen genomen om de situatie veiliger te maken. Er zijn verkeersgeleiders geplaatst ; de belijning is duidelijker geworden; er zijn borden geplaatst om afstand te bewaren. 20 april is de volgende vergadering met gemeente en provincie en belanghebbende verenigingen. Wim Sterenberg vraagt de aanwezigen om oplossingen, opmerkingen, ideeën bij het secretariaat kenbaar te maken vòòr de 20ste.
  Opnieuw aanleggen van uitvoegstroken is niet aan de orde, aangezien de huidige vormgeving naar Europees voorschrift is.
  Dhr Ronner vraagt naar de bouwplannen rondom Clara Feyoena Heem. Johan Seinen verwijst naar wat hij bij de opening van de vergadering heeft gezegd: het is nog zwevend. CFH wordt afgeslankt omdat het afgelegen ligt en in dit laatste ligt de reden dat men aan een zorghotel denkt. De heer Wassink meldt dat hij bij het ophangen van nestkastjes rondom Clara van de man van de technische dienst van Clara hoorde dat het terrein bij de hertenkamp binnen 3 jaar bebouwd zal zijn. Het bestuur vindt hierin aanleiding om de ontwikkelingen goed te blijven volgen.
  Mevrouw de Jong vraagt naar het programma. (zie notulen punt 10)
  Dhr Oskam heeft bij zijn afmelding gevraagd of de handhaving van de 30 km-zone ter sprake gebracht kan worden. Bestuur zal in zijn vergadering besluiten of een verzoek gedaan zal worden aan de gemeente om hier aandacht aan te besteden. Hij wil verder ook de AED’s weer onder de aandacht brengen. Anje Bouma leest een passage voor uit de net binnengekomen brief van de Stchting Hartveilig, waarin gevraagd wordt een coördinator aan te stellen in de buurt, die contact houdt met toezichthouders en geregistreerde buurthulpverleners. Op haar vraag of iemand van de aanwezigen deze coördinatie op zich zou willen nemen, komt niemand naar voren. Wel wordt er door dhr. Wassink op gewezen dat er ook bijgehouden zal moeten worden wie niet gereanimeerd wil worden.

 2. Programma 2009.
  Kort na de zomervakantie zal er een activiteit worden georganiseerd door Gerda Versteeg, samen met Ria Braaksma. Er zal weer een nieuwjaarsbijeenkomst worden gehouden.

 

PAUZE
Johan Seinen introduceert dhr Bram de Roo, oud leraar geschiedenis aan het Vechtdalcollege. Dhr de Roo heeft nauwelijks nog het gevoel dat hij leraar is, maar op grond van zijn oude beroep is hij geïnteresseerd in de streekgeschiedenis en daarover wil hij vertellen. Bram de Roo is lid van de redactie van Rondom den Herdenbergh en in die hoedanigheid publiceert hij over kerkelijke zaken. Daarnaast is hij archivaris van de Witte of Lambertuskerk. Het verhaal van vanavond zal gaan over de geschiedenis van het gebouw waar we nu zitten: ‘De Oude Kosterij’ en haar bewoners. In 1988 kwam de naam Oude Kosterij op de gevel te staan, daar onthuld door de vrouw van da laatste koster die er woonde. In 1749 was het al een kostershuus, en Egbert van het Luggers was de eerste koster. Nog steeds ligt vlakbij een huis met de naam ’t Luggers. Kosters in die tijd waren zowel koster als predikant, onderwijzer, boer, klokkenluider, nieuwslezer, doodgraver. In de functie van nieuwslezer stond hij op de steen vòòr de kerk en hield daar ‘Kerksproak”.
Het schooltje was ook gevestigd in de kosterij, totdat het aan de overkant van de weg, aan de rand van de Es kwam.
In 1758 duurde een dienst minimaal 2 uur en een dankdienst 3 uur. Dominee Stolte liet in die tijd zijn gemeente nogal eens lang op hem wachten. De gemeente moest maar vast beginnen te zingen onder leiding van de koster Warmelink. Totdat deze laatste het een keer verplofte en er een ruzie ontstond wat ontaardde in een handgemeen.
In 1805 werden zowel de kosterij als de pastorie door brand verwoest. De kosten van de herbouw waren hoog en moesten opgebracht worden door de gemeentes van Heemse, Rheeze en Diffelen. Veel vergaderingen werden gewijd aan hoe aan geld te komen voor de wederopbouw. De Aerninckhof is gebouwd op fundamenten van de pastorie, die toen dus veel dichter bij de kosterij gelegen was. In 1969 kwam de kosterij op de lijst van beschermde monumenten.
 
 
 Sluiting.
Johan Seinen bedankt de heer de Roo voor zijn boeiende lezing en Ria Braaksma geeft hem een bos bloemen. Johan sluit vervolgens de vergadering. 
 
 
Anje Bouma, secretaris.