Jaarverslag 2010, 2009 en 2008

Jaarverslag 2010 Belangenvereniging "Heemserbos”

 

Op 1 jan. 2010 was het bestuur als volgt samengesteld:

Voorzitter: J. Seinen

Secretaris: A.C. Bouma-Rozeman

Penningmeester: H. Veltink

Activiteiten +

vertegenwoordiger in bestuur van PB Heemse: R. Braaksma-Hilgenga

Activiteiten: G. Versteeg-Augusteyn

 

Aftreden voorzitter, benoeming nieuwe voorzitter

Tijdens de ledenvergadering van 31-03-2010 trad Johan Seinen af als voorzitter en trad Martin Kedde als nieuwe voorzitter van het bestuur aan. Martin is van plan als voorzitter het overzicht te houden; hij leidt de vergaderingen en onderhoudt de contacten met de gemeente; hij heeft een open oor voor ontwikkelingen in het Heemserbos.

 

Leden

Op 1 jan 2010 had de vereniging 98 leden, d.w.z. op 98 adressen was men lid en er was 1 donateur, ex-bewoners van het Heemserbos, die betrokken willen blijven bij onze buurt.

In de loop van het jaar konden we 2 nieuwe bewoners als lid inschrijven.

 

Contributie

De contributie bleef gelijk op € 15 per adres. Voor een alleen wonende geldt een korting van €3,-. Door het lidmaatschap van de belangenvereniging is men automatisch lid van PB Heemse en de afdracht hiervoor van € 1,40 wordt betaald door onze penningmeester.

 

Vergaderingen

De Algemene Ledenvergadering vond plaats op 31 maart 2010. Het bestuur vergaderde op

18 januari, 1 maart, 12 april, 14 juni, 27 augustus, en 8 november.

 

Overleg

In 2010 waren leden van het bestuur aanwezig bij allerlei soorten overleg.
Namens de Belangenvereniging Heemserbos maakt Ria Braaksma deel uit van het bestuur van PB Heemse. Wij als belangenvereniging Heemserbos zijn geen vereniging van PlaatselijkBelang. De gemeente organiseert 6 keer per jaar een overleg met de verschillende PB’s. Via Ria zitten we dus dichter bij het vuur.
2 keer per jaar zit onze Belangenvereniging bij het Breed Overleg met de gemeente en verschillende PB’s. Het Breed-Overleg met contactambtenaar en of de wethouder vond plaats op 19 mei en 15 december. Daarbij kwamen de gangbare en de steeds terugkerende onderwerpen ter sprake, o.a. het kapvergunningenbeleid, straatverlichting, toestand van het wegdek en riolering, voortgang N34. Nieuw waren onderwerpen als, straatnaambordjes, bankje tov de kerk aan de Scholtensdijk, ontwikkelingen Pruttieshoek, project "opwaardering woongeving”. Na overleg kwamen er nieuwe speelvoorzieningen in het parkje Elzenlaan en op het veldje in de Lindenlaan. Op het grasveld bij Appie’s hengelsport is als resultaat van het project "Verfraaiing Komgrenzen” een object geplaatst. Dit kunstwerk bestaande uit palen en zwerfkeien verbeeldt tekens van vroegere passanten.

Er heeft een wisseling van wijkagent plaatsgehad. Onze nieuwe wijkagent heet Rob Meijer; bij het Breed-Overleg heeft hij kennis gemaakt met de aanwezige bestuursleden.

Activiteiten van de vereniging.

1   22 jan. Nieuwjaarsbijeenkomst in Boomstammenrestaurant. De bijeenkomst was op de begane grond en derhalve ook toegankelijk voor rolstoelers. De aanwezige 51 personen leken zich goed te vermaken. Op de uitnodiging stond dit keer een afdruk van een werk van Marjo Smits, echtgenote van Rieks Bulthuis, het schilderij ‘Mijmering’.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2   Werkbezoek van de wethouder in de vorm van een fietstocht op 8 september. Een aantal onderwerpen kwam aan de orde: problemen met de afwatering van de riolering door een niet goed werkende overstort bij Clara, prikkeldraad als afrastering in bosje Elzenlaan/Clara om dumpen van groenafval te ontmoedigen. Beide zaken zijn inmiddels naar tevredenheid opgelost.

3   Bezoek van enkele bestuursleden aan de Informatiemarkt MER-onderzoek 15 september. Naar aanleiding daarvan hebben wij als bestuur een Inspraakreactie op Startnotitie Reikwijdte en detailniveau N34 namens de bewoners van belangenvereniging Heemserbos ingediend bij de gemeente.

4 Uitnodiging om 16 september Boerengolf te spelen. Er was zeer slecht weer voorspeld; er waren slechts weinig opgaven en de activiteit is afgelast.

5 Extra informatie-inwinning bij de gemeente. Aanleiding bij voorbeeld allerhande vergunningaanvragen bij de gemeente door bewoners.

6 Een aantal keren nam de adviescommissie (Focusgroep), aangaande de N34 en de oversteek bij de Boshoek, deel aan vergaderingen met provinciale staten en gemeente. Kees van der Steen en Wim Sterenberg zitten in deze commissie.

 

Secr. Anje Bouma-Rozeman

Boslaan 12, 7771 DR

e-mail: heemserbos@gmail.com

 

 

 

 

NB. In 2011 willen wij ertoe overgaan om de contributie niet meer bij u te komen ophalen, maar vragen we u deze via een (automatische) overschrijving jaarlijks, vòòr 1 juni over te boeken op rekeningnr 384936342 tnv penningmeester Belangenvereniging Heemserbos. De contributie bedraagt €15,- per adres en €12,- voor een alleenstaande.

 

 

 

S t a a t van B a t e n en L a s t e n
Lasten 2009 2010 Baten 2009 2010  
Kamer van Koophandel  26,14  26,14   Contributie  1.363,00  1.375,00  
Afdracht Pl. Belang Heemse  94,00  137,20          
Historische Vereniging  15,00  17,50   Rente  30,45  18,02  
Administratiekosten  251,29  185,68   Deelnemersbijdrage:      
Kosten bankrekening  43,13  63,68   Zwieseborg  405,00    
Ledenwerving  5,20     "De Koppel"      
Lief en Leed  10,00  77,95          
Verzekering  109,38  109,57   Afname vermogen  712,69    
Nieuwjaarsreceptie  371,00  298,70          
Ledenvergadering  75,00  226,38          
Zwieseborg  761,00            
AED  750,00            
               
Toename vermogen    250,22          
               
               
Totaal  2.511,14  1.393,02   Totaal  2.511,14  1.393,02  
               
    B a l a n s
Activa 2009 2010 Passiva 2009 2010  
               
Bank:       Eigen vermogen  1.792,66  2.042,88  
-Rekening-courant  488,73  120,93          
-Spaarrekening  1.303,93  1.921,95          
               
               
               
               
               
Totaal  1.792,66  2.042,88      1.792,66  2.042,88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarverslag 2009 Belangenvereniging "Heemserbos”

 

Op 1 jan. 2009 was het bestuur als volgt samengesteld:

Voorzitter:                                                                             J. Seinen

Secretaris:                                                                             A.C. Bouma-Rozeman

Penningmeester:                                                                    H. Veltink

Activiteiten +

vertegenwoordiger in bestuur van PB Heemse:                 R. Braaksma-Hilgenga

Activiteiten:                                                                          G. Versteeg-Augusteyn

 

Benoeming

Tijdens de ledenvergadering van 02-04-2009 werd Henk Veltink herkozen als lid van het bestuur. Henk beheert de financiën en onderhoudt de contacten met de gemeente.

 

Leden

Op 1 jan 2009 had de vereniging 95 leden, d.w.z. op 95 adressen was men lid en er was 1 donateur, ex-bewoners van het Heemserbos, die bleven meeleven met hun oude wijk.

Het is verheugend dat in de loop van het jaar 4 nieuwe bewoners lid werden.

 

Contributie

De contributie bleef gelijk op € 15 per adres. Voor een alleenwonende geldt een korting van €3,-. Door het lidmaatschap van de belangenvereniging is men automatisch lid van PB Heemse en de afdracht hiervoor van € 1,- wordt betaald door de penningmeester van het "Heemserbos”.

 

Vergaderingen

De Algemene Ledenvergadering vond plaats op 2 april 2009 en het bestuur vergaderde op

19 januari, 9 maart, 19 mei, 21 augustus, 10 oktober, en 23 november.

 

Overleg

In 2009 werd weer veelvuldig overleg gepleegd.
Met Plaatselijk Belang. Namens de Belangenvereniging Heemserbos maakt Ria Braaksma deel uit van het bestuur van PB Heemse. 6 keer per jaar is er een overleg gepland tussen de en de verschillende PB’s en 2 keer per jaar is er dan breed overleg waarin ook de Belangenvereniging zit. Via Ria zitten we dus dichter bij het vuur.
Met de gemeente, soms telefonisch, of per e-mail, of per brief, soms in georganiseerd overleg.  Het Breed-overleg met contactambtenaar en of de wethouder vond plaats op 3 juni, 16 december. Daarbij kwamen de gangbare en de steeds terugkerende onderwerpen ter sprake, o.a. het kapvergunningenbeleid, straatverlichting, toestand van het wegdek en riolering, bestemmingsplan Heemse (bouw op Claraterrein). Nieuw waren onderwerpen als landschapsverrommeling aan de randen van het Heemserbos, overlast zaterdagsnachts, geluidsoverlast van de manege, (speel-?)parkjes Elzenlaan en Lindenlaan, aankleding komgrenzen van de gemeente.


Activiteiten van  de vereniging.

1                   Nieuwjaarsbijeenkomst op 17 januari 2009 in "Grand Café Entree”, gekozen vanwege de toegankelijkheid voor rolstoelers. Aanwezig 58 personen. De bijeenkomst was geanimeerd, maar niet erg geschikt voor meer dan het aantal aanwezigen. Bij de nieuwjaarsbijeenkomst wordt steeds aandacht gegeven aan kunst in de wijk. Op de uitnodiging stond een afdruk van een schilderij van bloemen van Maria Wolterink, geschilderd in 1994. Zij overleed in 2008.

2                    Werkbezoek van de wethouder op 20 januari waarbij Johan gesproken heeft over de fysieke en sociale achteruitgang van enkele plekken in Heemse.

3                    Plaatsing van AED aan de buitenmuur van de Sjaloomkerk na gezamelijke financiële inspanning van Sjaloomkerk, Heemserbos, notariskantoor en Heidehoeve. Zoeken en vinden van een buurtcoördinator: S. Lenters van de Lijsterbeslaan 5.

4                    Nieuwsbrief oktober 2009, waarin de wegverbetering, bladhekken, website, honden aan de lijn, bestemmingsplan Heemse en een AED-bijeenkomst onder de aandacht werden gebracht.

5                    16 september een boottochtje op de Vecht vanuit De Zwieseborg en daarna een korte maaltijd in De Zwieseborg. Ongeveer 40 leden waren aanwezig.

6                    Extra informatie-inwinning bij de gemeente.
- Voor de speelparkjes en de komgrenzen werden werkgroepen ingesteld. Ria en Gerda namen daaraan deel.
- Vergroting van de camping van Hakkers en door ons aangekaarte verhoging en beplanting van de wal om de camping.
- Opvragen van informatie naar aanleiding van aangevraagde bouwvergunningen

7                    Drie keer (20 april, 12 oktober, 14 december) woonde de adviescommissie, aangaande de N34 en de oversteek bij de Boshoek vergaderingen met provinciale staten en gemeente bij. Kees van der Steen en Wim Sterenberg zitten in deze commissie. De leden van de werkgroep en een paar bestuursleden zijn tevens bij de informatiemiddag geweest aangaande de plannen omtrent de N34

8                    Na een informatiebijeenkomst voor de aanwonenden van het bosje Boslaan Elzenlaan en een aantal bestuursleden heeft de gemeente in het bosje groot onderhoud gepleegd.

 

 

Secr. Anje Bouma-Rozeman

Boslaan 12, 7771 DR

e-mail: heemserbos@gmail.com

 

 

 

 

Jaarverslag 2008 Belangenvereniging "Heemserbos”

 

Op 1 jan. 2008 was het bestuur als volgt samengesteld:

Voorzitter:           J. Seinen

Secretaris:           A.C. Bouma-Rozeman

Penningmeester: H.Veltink

Lid:                      G. Versteeg-Augusteyn                                                                

Lid+vertegenwoordiger in bestuur van PB Heemse: R. A. Braaksma-Hilgenga

 

 

Benoeming

Tijdens de ledenvergadering van 02-04-2008 werd Gerda Versteeg herkozen als lid van het bestuur. Zij organiseert samen met Ria de activiteiten van de vereniging.  

 

Leden

Op 1 jan 2008 had de vereniging 96 leden, d.w.z. op 96 adressen was men lid en er was 1 donateur, ex-bewoners van het Heemserbos, die bleven meeleven met hun oude wijk.

Het is verheugend dat ook nieuwe bewoners weer lid worden.

 

Contributie

De contributie bleef gelijk op € 12,- voor een alleengaande en € 15,- voor een echtpaar of samenwonenden. Door het lidmaatschap van de belangenvereniging is men automatisch lid van PB Heemse en de afdracht hiervoor van € 1,- geschiedt door Bel.ver. "Heemserbos”.

 

Vergaderingen

De Algemene Ledenvergadering vond plaats op 2 april 2008 en het bestuur vergaderde op

28 januari, 14 maart, 20 mei, 21 juli, 11september, en 24 november.

 

Overleg

In 2008 werd weer veelvuldig overleg gepleegd.

Met de gemeente, soms telefonisch, of per e-mail, of per brief, soms in georganiseerd overleg.  Het overleg met contactambtenaar en of de wethouder vond plaats op 13 februari, 4 juni en 17 december. Daarbij kwamen de gangbare en de steeds terugkerende onderwerpen ter sprake, o.a. het kapvergunningenbeleid, verlichting, toestand van het wegdek, bestemmingsplan Heemse. Aan dit overleg nam ook PB Heemse deel.

 

Activiteiten van  de vereniging.

·        Nieuwjaarsbijeenkomst in "Het Heemse” op 19 januari 2008. Aanwezig 79 personen. Bij de nieuwjaarsbijeenkomst wordt steeds aandacht gegeven aan kunst in de wijk. Op de uitnodiging prijkte een afdruk van een portret van de voorzitter, geschilderd door mevrouw Gé Brink. Gerda deelde gekleurde stroken papier uit waardoor een keer van tafel gewisseld werd. Op de tafels lag een folder over de wijk Heemserbos, gemaakt door Johan Seinen, te gebruiken door bij voorbeeld de gemeente.

·         Ledenwerfactie, door een folder in de bus te doen bij huizen aan de Brandweg en de Berkenlaan en de Hessenweg tot aan de Boslaan. Dit heeft geen nieuwe leden opgeleverd.

·         Onderzoek naar haalbaarheid van AED in de buurt.

·         Nieuwsbrief augustus 2008, waarin de wegverbetering, bomenkap, geluidshinder en eventuele plaatsing van een AED onder de aandacht werd gebracht.

·         17 september een avond in De Koppel. dhr Hoving hield een verhaal over het Vechtdal en vervolgens werd een  film over de Vecht vertoond. Ongeveer 30 leden waren aanwezig.

·         Extra informatie-inwinning bij de gemeente.
- bomenkap

      - uitbreiding Kleine Belties
- motormarkt.

·         Drie keer (3 maart, 3 juni, 6 oktober)  woonde de adviescommissie, aangaande de N34 en de oversteek bij de Boshoek vergaderingen met provinciale staten en gemeente bij. Kees van der Steen en Wim Sterenberg zitten in deze commissie.

·         Zwerfvuilactie, 3 oktober. Twee bestuursleden hebben een middag vuil verzameld in de bosstroken in het Heemserbos. Dat leverde 6 grote zakken vuil op en het nodige puin en oud ijzer dat met een wagentje werd opgehaald. In totaal werden in de gemeente 2 234 vuilniszakken opgehaald. 

 

Secr. Anje Bouma-Rozeman

Boslaan 12, 7771 DR

e-mail: heemserbos@planet.nl