Geschiedenis

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   De Belangenvereniging Heemserbos is in 1992 opgericht om de belangen van alle bewoners te behartigen en het gebied leefbaar te houden.
   De belangenvereniging ijvert voor het onderhoud en eventuele verbetering van wegen, de waterafvoer en andere werken binnen het woongebied. Ook culturele activiteiten vallen daaronder.
Het instand houden van het 'groene karakter' van het woongebied is één van de aandachtspunten binnen het bestuur.
   Leden van de belangenvereniging zijn eigenaren en/of meerderjarige bewoners van de wijk.
Zij kunnen zich schriftelijk of mondeling aanmelden bij de secretaris. Zij genieten van meet af aan alle rechten die behoren bij hun lidmaatschap. Zij zijn dan tevens volledig lid van Plaatselijk Belang Heemse.
   De leden van de belangenvereniging verplichten zich de jaarlijkse contributie tijdig te voldoen.
   Vogels
Naast de goudvink huist in het Heemserbos een grote variatie aan vogels. Vooral als 's winters het voedsel in de omtingende bossen schaars wordt, zoeken ze hub heil op de voerplaatsen in het Heemserbos, waar tussen de bonmen ook het nodige struweel te vinden is.
Het gebeurt daarom ook regelmatig dat leden van het IVN of zij die op een vogelcursus zijn, naar het Heemserbos komen om een scala aan zangvogels te gaan bewonderen.
Voor enkele jaren was de wielewaal een jaarlijks te bewonderen zomergast. Helaas rukt de intensivering van de bewoning op en worden de bosschages kleiner en meer geciviliseerd. De belangenvereniging zet zich in voor het behoud van een zo divers mogelijke begroeiing.