Agenda Algemene Ledenvergadering op 4 april 2017

Belangenvereniging Heemserbos

ALV op 4 april 2017
Locatie: Sjaloomkerk Hessenweg Hardenberg
Aanvang: 19:45 uur. Vanaf 19:30 uur koffie en thee.

Agenda:
 1. Opening
 2. Notulen 5 april 2016
 3. Mededelingen
 4. Jaarverslag Secretaris (bijlage 1)
 5. Jaarverslag penningmeester (bijlage 2)
 6. Verslag kascommissie (dhr. Koopman en mevr. De Jong)
 7. Benoeming nieuw lid kascommissie
 8. Van de voorzitter
 9. Bestuurssamenstelling:                                                                                                           Mireille Gruppen treedt af i.v.m. verhuizing. Wij dragen Geesje Nieuwenhuis voor als opvolger.       Ria Braaksma is aftredend, zij stelt zich herkiesbaar                                                                 Mochten er tegenkandidaten zijn dan moeten die vr de vergadering worden ingediend en door tenminste 10 leden worden ondersteund.
 10. Rondvraag                                                                                                                           Uitgebreide onderwerpen graag van te voren indienen bij de secretaris
 11. Sluiting 
Hierna is er gelegenheid voor gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en drankje.

Namens het bestuur,
Erna Hekert
Berkenlaan 5, Hardenberg
Email: heemserbos@gmail.com