Agenda ALV op 2 april 2014

Algemene Ledenvergadering 

woensdag 2 april 2014.
Locatie:  Sjaloomkerk  -  Hessenweg.
Aanvang: 19.45 uur, vanaf 19.30 uur  -  thee / koffie. 

Agenda. 
1.      Opening.
2.      Notulen 3 april 2013. Deze zijn te vinden op onze website: www.belangenverenigingheemserbos.nl
3.      Mededelingen.
4.      Jaarverslag secretaris (bijgevoegd).
5.      Jaarverslag penningmeester (bijgevoegd).
6.      Verslag kascommissie (dhr. Veurink en dhr. Harmsen).
7.      Benoeming nieuw lid kascommissie.
8.      Bestuurssamenstelling. Henk Veltink is aftredend. Hij stelt zich herkiesbaar. 
         Mochten er tegenkandidaten zijn, dan moeten die vr de vergadering worden ingediend en door                    tenminste 10 leden worden ondersteund.           
9.      Rondvraag. 
         Uitgebreide onderwerpen graag van te voren indienen bij de secretaris.
10.    Sluiting. 

Hierna is er gelegenheid voor gezellig samenzijn, onder het genot van een hapje en een drankje. 


Namens het bestuur:

Christiaan Boeve,Elzenlaan 21,
Tel: 0523  235544.
Email: heemserbos@gmail.com.

We hopen op een grote opkomst!