notulen ALV 2013

 

Notulen Algemene Ledenvergadering Heemserbos.

Datum: 3 april 2013.

Locatie: Sjaloomkerk.

 

Aanwezig: 22 personen.

Met kennisgeving afwezig:  Anje Bouma     Boslaan

                                            Johan Seinen    Lijsterbeslaan                                                                                                              

                                             Jan Brink          Elzenlaan.

 

Welkom.

Vanaf 19.30 uur ontvangst met koffie en thee en iets erbij.

 

Opening.

Om 19.45 uur kreeg onze voorzitter Martin Kedde een seintje dat hij wel mocht beginnen.

Hij opende deze bijeenkomst door iedereen hartelijk welkom te heten.

Het was de bedoeling om onze agenda te volgen.

Na sluiting zou er gelegenheid zijn voor gezellig napraten, onder het genot van een drankje en iets erbij.

 

Notulen 4 april 2012.

Deze worden zowel redactioneel als inhoudelijk aan de orde gesteld.

Wim Sterrenberg, moet Sterenbergzijn.

Décharge wordt verleend aan de penningmeester, moet zijn: aan het bestuur.

Na kennisneming van deze opmerkingen worden deze notulen met dank aan de secretaris goedgekeurd.

 

Jaarverslag 2012.

Al in het bezit van de leden.

Dit verslag roept geen vragen en/of  opmerkingen op.

Onder dankzegging aan de secretaris voor het opstellen ervan, wordt het goedgekeurd.

 

Jaarverslag penningmeester.

Als bijlage bij de stukken voor deze avond.

Henk Veltink geeft een korte toelichting.

Door iets minder kosten dan het jaar ervoor, is er een kleine groei.

Opvallend is de vermelding: nog te ontvangen contributie.

Dit moeten we zien te voorkomen.

Post verzekering zal verdwijnen, i.v.m . overname door de gemeente.

Verder geen vragen.

Verslag wordt goedgekeurd en de penningmeester hartelijk bedankt.

 

Verslag kascommissie.

De kascontrole is uitgevoerd door mevr. Harmsen en dhr. Veurink.

De schriftelijke verklaring, wordt door mevr. Harmsen toegelicht.

De commissie adviseert de jaarstukken goed te keuren en het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde financieel beleid 2012.

De vergadering gaat mee met dit advies.

De penningmeester oogst applaus.

Mevr. Harmsen memoreert het moeilijke jaar dat Henk achter de rug heeft en vindt dat hij wel een extra compliment verdiend heeft. Aanwezigen stemmen hier van harte mee in.

Onze voorzitter dankt  mevr. Harmsen en dhr. Veurink hartelijk voor het verrichte werk. Waarvoor applaus.

 

Benoeming nieuw lid kascommissie

Aftredend is mevr. Harmsen.

Op de vraag wie zich beschikbaar stelt, reageert dhr. Harmsen.

Dit wordt met instemming begroet.

Welkom en succes met deze taak.

 

Bestuurssamenstelling.

Gerda Versteeg is aftredend en niet meer beschikbaar.

Erna Hekert   - Berkenlaan 5  - heeft zich beschikbaar gesteld.

Tegenkandidaten zijn niet aangemeld.

Het bestuur stelt Erna voor als nieuw lid.

De leden gaan van harte mee met dit voorstel.

We heten haar hartelijk welkom.

Na de zomervakantie is ze echt beschikbaar, tot die tijd neemt Gerda nog een beetje waar.

Erna vertelt, dat het haar leuk lijkt en zich graag wil gaan inzetten voor het Heemserbos.

 

Mededelingen door de voorzitter.

Gerda Versteeg is vanaf 2004 bestuurslid. Ze heeft dus een hele tijd meegedraaid.

Samen met Ria Braaksma heeft ze heel wat activiteiten bedacht en voorbereid.

Het was niet altijd even gemakkelijk iets origineels te bedenken. Toch is dat altijd gelukt.

Daarvoor hartelijk bedankt.

Als dank wordt Gerda een attentie aangeboden: ít is je gegund.

Je kunt het besteden om ons te herinneren, of juist niet ? !

Ria geeft er een bloemetje bij, en bedankt haar voor de samenwerking.

Gerda zegt dat ze het altijd graag gedaan heeft.

Ze heeft het als leuk ervaren.

Ze bedankt ons voor het gestelde vertrouwen.

De voorzitter memoreert een aantal zaken die we hier beknopt zullen weergeven.

 Er zijn sinds 2005 beduidend minder bestemmingsplannen: De Boshoek hoort niet meer bij Heemserbos. Klachten m.b.t  geluidsoverlast zullen zelf individueel gemeld moeten worden.

Dhr. Kampman kan niet meer doen dan het bespreekbaar maken met de huurders, als het gaat om overlast. Eigenlijk hebben we er niets over te vertellen.

Bermonderhoud: gemeente kijkt ernaar, maar daar blijft het bij. Dankzij de bewoners ziet het er netjes uit. De belangenvereniging blijft erop toezien. Snippergroen  blijft een gevoelig thema. Zie voor info de site van de gemeente. De heren: Sterenberg, Van Braak, Scholtens en De Jong hebben zo hun eigen ervaringen met dit onderwerp, waarbij het gemeentelijk beleid niet overloopt van duidelijkheid.

N34: veel acties en zienswijzen  m.b.t. dit onderwerp. Er wordt gewerkt aan een tijdelijke oplossing ( april/mei ). Nog geen besluit over de plek van de tunnel. We wachten af  wat de toekomst brengt.

 

Rondvraag.

Dhr. Sterenberg  -  Openbaar Groen / Beheer, hoe staat het daarmee?

Zij vinden nog steeds dat Heemserbos er netjes uitziet.

Dhr.v. Braak  - hoe staat het met het onderhoud van de singels?

De gemeente pakt het aan via een plan, alleen wij weten niet wat en wanneer.

Mevr. De Jong  -  de gemeente had toch en onderhoudscyclus van 5 jaar?

We weten dat de gemeente dit op een heel laag pitje heeft gezet.

Dhr. Sterenberg  -  situatie bij Bakkerij Battjes.

Gemeente zegt iets te gaan doen, maar het gebeurt niet.

PB blijft het onder de aandacht brengen.

Dhr. Veurink  -  eerder actie ondernemen i.v.m. inning contributie en rekening nummer vermelden.

Er zijn al vele oproepen gedaan tot automatische betaling.

Rekeningnummer op de site of een telefoontje.

Dhr. Harmsen  - realisatie aansluiting  N34 voor de Marslanden?

Start eind 2015, eindfase 2016.

 

Sluiting.

Onze voorzitter bedankt iedereen voor inbreng en aanwezigheid.

Bovendien roept hij iedereen op voor een gezellige nazit.

Daarna wel thuis.

 

04-04-2013:

Christiaan Boeve  - secretaris.