Agenda ALV 2013 en Jaarverslag 2012

 

Belangenvereniging Heemserbos
 
 
Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering
op woensdag 3 april 2013 in de Sjaloomkerk, Hessenweg 57
aanvang: 19.45 uur, vanaf 19.30 uur: koffie/thee 
 
 
Agenda:
 
1. Opening.
 
2. Notulen 4 april 2012. Deze zijn te vinden op onze website: www.belangenverenigingheemserbos.nl
 
3. Mededelingen
 
4. Jaarverslag secretaris (bijgevoegd ).
 
5. Jaarverslag penningmeester (bijgevoegd ).
 
6. Verslag kascommissie (mevr. Harmsen en dhr. Veurink ).
 
7. Benoeming nieuw lid kascommissie.
 
8. Bestuurssamenstelling. Gerda Versteeg is aftredend. Erna Hekert, Berkenlaan 5, heeft zich met ingang van na de zomervakantie beschikbaar gesteld. Gerda is bereid om tot die tijd aan te blijven. Mochten er tegenkandidaten zijn, dan moeten die voor de vergadering worden ingediend en door ten minste 10 leden worden ondersteund.
 
9. Rondvraag. Uitgebreide onderwerpen graag van te voren indienen bij de secretaris.
 
10. Sluiting.
 
 
 
Hierna is er gelegenheid voor gezellig samenzijn, onder het genot van een hapje en een drankje. 
Namens het bestuur:
Christiaan Boeve, Elzenlaan 21,
E-mail: jcboeve@hetnet.nl
heemserbos@gmail.com
Telefoon: 0523- 235544
 
Opmerking:
In 2010 zijn we overgegaan naar betaling van de contributie middels jaarlijkse (automatische) overschrijving. Na 2 jaar blijkt dat in oktober de helft van de contributies nog niet binnen is. Ook blijkt uit het tijdstip van de betalingen dat voor de contributie in veel gevallen geen opdracht is gegeven tot automatische betaling. Wij verzoeken u uw bank opdracht te geven tot automatische betaling met een mutatiedatum vóór 1 juni. De contributie bedraagt € 15,- per adres en € 12,- per alleenstaande.
Rekeningnummer: 38.49.36.342 t.n.v. penningmeester Belangenvereniging Heemserbos
 
 
 
 
 
  

Jaarverslag 2012 Belangenvereniging  Heemserbos.

 

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter:  Martin Kedde.

Penningmeester:  Henk Veltink.

Secretaris:  Christiaan Boeve.

Activiteiten + Vertegenwoordiger PB Heemse:   Ria Braaksma - Hilgenga.

Activiteiten:  Gerda Versteeg - Augusteyn.

 

 

 

 

 

Afgelopen jaar werden we opgeschrikt door het bericht dat onze penningmeester Henk Veltink  getroffen was door een ernstig ongeval. Herstel heeft veel tijd en energie gekost  -  nog steeds trouwens. We erg blij en dankbaar, dat hij er weer bij is.

 

Leden:

Eind 2012 waren er 99  - op adres -   geregistreerde leden.

In de loop van dit jaar, mochten we als nieuwe leden verwelkomen:

Jan Sierink en Erna Hekert    Berkenlaan 5,

fam. de Vos                         Elzenlaan 25,

fam. Smit                             Boslaan 25.

 

Vergaderingen:

Het bestuur kwam bijeen op:

 9 januari,

12 maart,

14 november.

Wanneer nodig, was er tussentijds mailcontact.

 

De Algemene Ledenvergadering vond plaats op 4 april.
 

Behandelde thema’s in de bestuursvergaderingen:

·        evaluatie Nieuwjaarsreceptie 2011

·        evaluatie Algemene Ledenvergadering 2011

·        Snippergroenbeleid

·        Breedoverleg

·        AED Heemserbos

·        N 34

·        voorbereiding / evaluatie Zomeruitje

·        voorbereiding Nieuwjaarsreceptie 2013

·        voorbereiding Algemene Ledenvergadering 2013

·        actualisering adressenbestand

·        modernisering contributie-inning

·        aansluiting Burgernet

 

Activititeiten:  

 -  Nieuwjaarsreceptie.

     Op zaterdag 21 januari 2012 kwamen we bij elkaar in de benedenzaal van

     het Boomstammenrestaurant: "Het Heemse”.                              

Dit verliep weer allemaal zeer plezierig en geanimeerd.

 

-  Zomeruitje.

Dit werd een najaarsuitje en vond plaats op 25 september 2012  in vakantiepark: "De Kleine Belties”.

We begonnen om 17.30 uur met een drankje en hebben daarna met elkaar een uitgebreide broodmaaltijd gebruikt.

Na afloop hiervan gaf weerman Ton ten Hove een uiteenzetting over het weer. Zeer onderhoudend en interessant.