Notulen ALV 2012

 
 

Notulen Algemene Ledenvergadering Belangenvereniging Heemserbos

 

Datum: 4 april 2012.

Locatie: Aerninckhof.

Aanwezig: Ongeveer 30 personen.

Rob Meijer, onze wijkagent, die na de pauze het onderwerp inbraakpreventie gaat behandelen.

Met kennisgeving afwezig:fam. Nieborg, dhr. Brink, dhr. Huijser, dhr.Van Braak

 

1. Opening.

Onze voorzitter, Martin Kedde opent de vergadering door iedereen hartelijk welkom te heten. Meer aanwezigen zou mooier geweest zijn. Op dat moment komen nog enkele leden binnen. Dus het welkom wordt herhaald.

Enkele huishoudelijke mededelingen: In de pauze is er thee en koffie, met iets erbij. Dit geldt ook voor na de vergadering. Tevens wordt de aandacht gevestigd op het tekenen van de presentielijst. Ook wordt er medegedeeld, dat we bij het jaarverslag van de secretaris zullen melden welke leden er bedankt hebben en wie er nieuw zijn. Notulen vorige ledenvergadering en agenda’s zijn nog beschikbaar. Het emailadres op onze folder is niet juist, het moet zijn: heemserbos@gmail.com.

2. Notulen ledenvergadering 14 april 2011.

Tekst en inhoud worden aan de orde gesteld. Er is een opmerking m.b.t. pagina 2. Mevr. de Jong bedoelde te vragen of rekening wordt gehouden met de historie van het Heemserbos en niet, zoals vermeld: de historie van de gemeente. De vergadering keurt deze notulen goed, en dank gaat uit naar de maakster: Anje Bouma.

3. Ingekomen en uitgaande stukken.

Berichten van verhindering zijn al genoemd, evenals het emailadres van onze folder. Verder valt er op dit punt niets te melden.

4. Jaarverslag  2011 secretaris

De volgende leden hebben bedankt: Oskam, van Lenthe, Mauritz en Nieborg. Er wordt gevraagd, of daarvan de redenen bekend zijn. Onze voorzitter probeert dat toe te lichten, niet van iedereen is het bekend. Redenen liggen in het feit, dat de vereniging niet actief genoeg wordt bevonden, en het feit dat er ergernis is over met name het groenbeleid. Deze leden worden hierbij bedankt voor hun betrokkenheid. Van de nieuwe leden, zoals genoemd in het jaarverslag, woont de fam. De Groot aan Eikenlaan16. De fam Veurink, Lijsterbeslaan 4. Ook zijn nieuw de families Harsevoort, Lindenlaan 26, Zandvliet, Lijsterbeslaan 3. Ze worden van harte welkom geheten.

5. Jaarverslag  penningmeester.

Henk Veltink geeft toelichting. Zoals te zien is, zijn baten en lasten mooi in evenwicht gebleven. Administratiekosten zijn wat gestegen, doordat er meer kopieerwerk was. De kosten van de nieuwjaarsreceptie zijn lager uitgevallen, doordat er minder deelname was. Er worden geen verhelderingsvragen gesteld. Wel wordt er nog een oproep gedaan om de contributie te betalen, daar waar nodig.

 

 

 

6. Verslag kascommissie.

Mevr. Harmsen en dhr. Wassink hebben de controle uitgevoerd. Dhr. Wassink trof een zeer overzichtelijk geheel aan en had geen verdere op- en aanmerkingen. Mevr. Harmsen liet nog weten dat het een prachtig systeem van werken is en het er fantastisch uitziet. De ledenvergadering keurt dit jaarverslag goed, en er wordt décharge verleend aan de penningmeester. Verantwoordelijkheid ligt natuurlijk bij het gehele bestuur. Het applaus mag gezien worden als dank aan de penningmeester, voor het gedane werk.

7. Benoeming nieuw lid kascommissie.

Aftredend is dhr. Wassink.Hij wordt bedankt, met applaus, voor zijn werk. Dhr. Veurink, Elzenlaan 14, stelt zich beschikbaar voor deze commissie. Daarmee is deze commissie, samen met mevr. Harmsen, weer op sterkte.

 

8 A. Bestuursverkiezing.

Ria Braaksma is aftredend en herkiesbaar. Er zijn geen namen van tegenkandidaten ingediend. Ria aanvaardt haar herverkiezing en in het applaus wordt ze beloond voor het gedane werk en tegelijkertijd sterkte gewenst voor de komende periode.

8 B. Van de voorzitter.

Hebt u weleens op onze website gekeken? Hierbij een oproep om dat regelmatig te doen. Belangrijke en recente zaken zijn daar te vinden.

- M.b.t. "Snippergroenbeleid”:  destijds is aangegeven dat er binnen 5 weken mededelingen zouden volgen. Binnen 5 weken wisten we dat er geen mededelingen waren. Wel bleek dat de zoektocht naar benodigde stukken moeizaam verliep.Er werd overlegd met de "kabelleggers” om alsnog tot koop te komen. Bermonderhoud zag er na 1 keer beter uit en daarna ook, maar dat laatste was dankzij de bewoners en niet dankzij de gemeente. Het blijkt dat enkele bewoners bericht hebben van de gemeente. Er is dus weer beweging. Wel is duidelijk  dat de kabelleggers niet mee willen werken m.b.t. koop. Er blijft nog veel onduidelijkheid, we wachten dus maar weer af. Op de vraag of de singels te koop zijn, is het antwoord: nee. Gemeente is wel begonnen met onderhoud hiervan, maar dan in de vorm van kaalslag. Ook is gebleken, dat de gemeente pas na veel en herhaald aandringen tot herplanten bereid was.

- M.b.t. geluidsoverlast: Vanaf 2005 is er een nieuw bestemmingsplan Heemse.Het is een zeer algemene regelgeving. Aanvragen voor activiteiten moeten ingediend worden bij de gemeente, zij geeft wel of geen toestemming. Bij toestemming is het altijd mogelijk individueel bezwaar in te dienen. - N. 34: Vanuit de gemeente en de provincie is er met klem op aangedrongen om tot een eensluidend voorstel te komen, één PB lag dwars. Uiteindelijk heeft iedereen zich achter dat ene idee geschaard. In het kort: fietstunnel eruit, combitunnel erin. Zie ook voor ontwikkelingen rond dit thema onze site. We houden de vinger aan de pols. Op dit punt zijn er verder geen vragen.Wim Sterrenberg en Kees v.d.Steen worden hartelijk bedankt voor hun bijdrage en inzet op dit punt.

9. Rondvraag.

Om in te brengen. De gevaarlijke en chaotische situatie bij bakker Battjes, vraagt om andere parkeermogelijkheden. Ria geeft aan, dat dit de volle aandacht heeft bij PB, en ook al tersprake gebracht is, tijdens een onderhoud, waarbij de burgemeester  aanwezig was. Onze voorzitter vraagt om het stellen van vragen  vragen  vragen, aan onze wijkagent, die na de pauze ingaat om het thema: Inbraakpreventie, niet alleen is er een inbraakgolf in Heemse, maar in heel Overijssel, maar nu eerst presentielijst tekenen en dan:

10. Pauze, met thee, koffie, koek en cake.

 

11. Inbraakpreventie.

Onze voorzitter heet Rob Meijer, onze wijkagent hartelijk welkom en geeft hem meteen het woord. Hij vertelt iets over zijn omzwervingen in politieland. Hij werkt hier nu deels als wijkagent, aangevuld met andere politietaken.Hij verwijst naar zijn memo: Van uw wijkagent Rob Meijer. Deze is ook op onze site te vinden. De wijkagent fungeert als aanspreekpunt,structurele problemen leg je bij de politie neer. Wat doet de politie aanpreventie? Dat is tegenwoordig een taak van de gemeente, de politie is daarin ondersteunend. De gemeente heeft daarvoor de dienst TVH  =  Toezicht  Veiligheid Handhaving. Waarom zien we deze zo weinig? Bijna alle inbraken zijn gelegenheidsinbraken. Woningen worden dus niet geselecteerd. Woningen "afleggen” betekent, dat er met voorbedachten rade wordt ingebroken. De beste controle is sociale controle. Zaken zoals vakanties doorgeven aan TVH. Altijd melden, op het aantal meldingen wordt politiebeleid gemaakt. Vanaf 2010 tot heden waren er in Hardenberg 108 voltooide inbraken en in Heemse 10. Digitale  aangiftes zijn te formulier gebonden, persoonlijk aangeven is betrouwbaarder. Bij aangiftewordt een standaard protocol gevolgd:

* aangifte ter plekke,

* technisch onderzoek,

* buurtonderzoek.

Tref voorzieningen, denk dus na. Staat onze container onder het balkon? Ligt de ladder voor het grijpen? Zorg voor een situatie, waarin je je prettig voelt. Oostblokkers, krijgen wel heel snel de schuld, niet altijd terecht.  Mensen aan de deur moeten zich kunnen legitimeren, bij twijfels: bellen!  Bereikbaarheid politie is een probleem.Lang in de wacht, en alsmaar doorverbinden. Apeldoorn is nu regiokantoor, maar het wordt Nijmegen. Minder op kantoor, meer op de weg! Wordt de politie daar echt betervan? Nee, mankracht moet ingeleverd worden bv. t.g.v. de dierenpolitie. 

Zomervakantie  -  bevolking Hardenberg is dan verdubbeld. De politiemoet met minder mensen, meer diensten draaien.Je kunt niet stellen, dat diefstal dan toeneemt, overlast wel.

Is er iets bekend over percentages opgeloste zaken, als het gaat omwoninginbraken? Zwolle, als grote plaats, heeft een team dat hier specifiek mee is belast. Einde verhaal.  Rob heel hartelijk bedankt en toch een presentje meevoor thuis. Plus een hartelijk applaus als dank.

En toch nog een vraag:  Ben je weleens bang? Ja, ik ben ook maar een mens. Je raakt er wel aan gewend. ’t Mooiste vak wat er is! Politie kan het niet alleen. De gemeente kan het niet alleen.  De burger kan het niet alleen. Maar  s a m e n  wel!

12. Sluiting.

Martin bedankt iedereen voor aanwezigheid en wenst iedereen wel thuis. Voor de liefhebbers is er nog thee en koffie en naar later blijkt ook nog cake.

 05-04-2012,

Christiaan Boeve, secretaris.