jaarverslag 2011 en financieel overzicht

Jaarverslag 2011  Belangenvereniging  Heemserbos.

 

Bestuurssamenstelling (na 14 april).

 

voorzitter:                                                               M. Kedde,

secretaris:                                                               J.C. Boeve,

penningmeester:                                                     H. Veltink,

activiteiten +

vertegenwoordiger bestuur PB Heemse

en activiteiten                                                         R. Braaksma – Hilgenga,

activiteiten:                                                            G. Versteeg – Augusteyn.

 

Tijdens de ledenvergadering van 14 april trad Anje Bouma – Rozeman af als

secretaresse. Tijdens de bijeenkomst van 4 mei namen wij als bestuur afscheid van haar en werd ze bedankt voor haar secretariaatswerkzaamheden en al haar inzet.

Vanaf die tijd heeft Christiaan Boeve haar werkzaamheden overgenomen.

 

Leden.

Op 18 januari stonden er 99 leden geregistreerd.

In de loop van het jaar konden we 2 families als nieuw lid verwelkomen en inschrijven.

fam. Veurink  -  Lijsterbeslaan 4,

fam. de Groot  -  Elzenlaan 16.

 

Vergaderingen.

Het bestuur kwam bijeen op: 17 januari, 16 maart, 4 mei, 29 augustus,

31 oktober en 10 november.

De ledenvergadering vond plaats op 14 april ( de notulen hiervan zijn te vinden op onze site).

 

Behandelde thema’s.

Regelmatig voortkomende onderwerpen op onze agenda’s: N 34, snippergroenbeleid, geluidsoverlast, onderhoud wegen en bermen, ingekomen stukken, pr.van onze Belangenvereniging, overleg met diverse instanties, o.a. P.B.

We nemen kennis van de inhoud van deze thema’s en ondernemen, daar waar nodig, actie.

 

Activiteiten.

1.     Nieuwjaarsbijeenkomst.

22 januari in het Boomstamrestaurant.

Ongeveer 40 aanwezigen. Het verliep allemaal heel plezierig.

2.     Heemserbosuitje.

24 augustus bij de Rheezerbelten.

Het begon allemaal met een gezellig en ongedwongen samenzijn op het terras, ’t was buiten nog aangenaam.

Hierna gingen we naar binnen om daar o.l.v. een trommelaar onze muzikale talenten aan te spreken. Na inspannend oefenen, mocht het resultaat er wezen.

We sloten af met een uitgebreid en heerlijk pannenkoekenbuffet.

3.     Informatieavond "snippergroen”.

3 november Sjaloomkerk.

N.a.v. de gemeentelijke brief "Snippergroenbeleid”  hebben we besloten leden en belangstellenden uit te nodigen voor een voorlichtingsavond. Op deze avond waren ongeveer 60 aanwezigen. De gemeente was vertegenwoordigd door dhr. Berkelmans en mevr. Mulder.

Samenvattend, konden we aan het eind vaststellen:

* dat de onduidelijkheid groter werd,

* op- en aanmerkingen mee teruggingen naar het college,

* de voortgang van de procedure voorlopig werd stilgelegd,

* dat er na ongeveer 5 weken, berichtgeving zou volgen over herzien

   beleid.

 

 

 

                                             secretaris: Christiaan Boeve,

                                                               Elzenlaan 21,

                                                               7771  DK  Hardenberg.

 
 
 
 
 
 
Belangenvereniging "Heemserbos"
  Staat van baten en lasten 
Lasten 2010 2011   Baten 2010 2011    
Kamer van Koophandel        26,14        26,64   Contributie     1.375,00    1.326,00    
Afdracht Pl. Belang Heemse      137,20      134,40            
Historische Vereniging        17,50        17,50   Rente         18,02        28,39    
Administratiekosten      185,68      219,03   Deelnemersbijdrage:        
Kosten bankrekening        63,68        81,66   Zwieseborg        495,00    
Ledenwerving          12,83            
Lief en Leed        77,95              
Verzekering      109,57      113,62            
Nieuwjaarsreceptie      298,70      217,30            
Ledenvergadering      226,38      190,48             
Zwieseborg         715,00            
Snippergroen          80,00            
                 
Toename vermogen      250,22        40,93            
                 
                 
Totaal   1.393,02   1.849,39   Totaal     1.393,02    1.849,39    
                 
    B a l a n s
Activa 2010 2011   Passiva 2010 2011    
                 
Bank:       Eigen vermogen     2.042,88    2.083,81    
-Rekening-courant      120,93      433,47            
-Spaarrekening   1.921,95   1.650,34            
                 
                 
                 
                 
                 
Totaal   2.042,88   2.083,81         2.042,88    2.083,81