uitnodiging

                                        UITNODIGING.

 

                              Algemene Ledenvergadering.

 

                              4  april  2012

                              aanvang 19.30 uur in de Aerninckhof.

 

Agenda.

 

1.     Opening.

2.     Notulen   14 april 2011.

Deze zijn te vinden op onze website: www.belangenverenigingheemserbos.nl.

Een aantal exemplaren liggen voor aanvang ter inzage.

3.     Ingekomen en uitgaande stukken.

4.     Jaarverslag secretaris ( bijgevoegd ).

5.     Jaarverslag penningmeester ( bijgevoegd ).

6.     Verslag kascommissie: mevr. Harmsen, dhr. Wassink.

7.     Benoeming nieuw lid kascommissie.

8.     Bestuursverkiezing: Aftredend is Ria Braaksma, zij stelt zich herkiesbaar.

Een voordracht voor een tegenkandidaat moet voor de vergadering schriftelijk worden ingediend, en ondersteund worden door ten minste 10 leden.

9.     Rondvraag.

Uitgebreide onderwerpen, graag van te voren indienen bij de secretaris.

 

10.      Pauze met koffie en thee.

 

 

11.      INBRAAKPREVENTIE.

Dit onderwerp zal worden behandeld door onze wijkagent Rob Meijer.

 

   

12.      Sluiting.

Voor liefhebbers is er opnieuw thee en koffie.

 

 

Namens het bestuur: Christiaan Boeve, secretaris,

                                    Elzenlaan 21,

                                    email:heemserbos@gmail.com