Notulen ALV 2011

Notulen Algemene Ledenvergadering Belangenvereniging "Heemserbos”.
 d.d. 14-04-’11 in de ontvangstruimte van de Sjaloomkerk, Hessenweg.

Aanwezig: ± 40 personen (ongeveer 25 leden), sprekers: Riek Veurink en Martijn de Man, afdelingshoofd Beheer Openbare Ruimte bij de gemeente. .
Bericht van verhindering van:  dhr en mw van der Steen, dhr en mw Postema, mw H de Vries, dhr en mw Nieborg, mw Tuin, dhr en mw Wassink.

1. Opening
Martin Kedde, onze voorzitter opent de vergadering met een welkom aan alle aanwezigen, een speciaal welkom aan mw Riek Veurink en dhr Martijn de Man. Ook de familie Boeve krijgt een bijzonder welkom als nieuwe inwoners en nieuwe leden van het Heemserbos. Martin memoreert het overlijden van mevrouw Merkelijn en mevrouw Anholts in het voorbije verenigingsjaar. Hij vraagt om  even een moment stilte.

2. Notulen van de ledenvergadering van 31-03-2010
Wim Sterenberg vraag het bestuur of het volleybalnet nog opgehangen zal worden op het veldje aan de Lindenlaan. Er is een volleybalnet, maar er is blijkbaar geen behoefte aan bij de jeugd.
De notulen roepen geen verdere vragen op en  worden door de vergadering goedgekeurd.
Ook het jaarverslag 2010 van de secretaris wordt vastgesteld en goedgekeurd.

3. Ingekomen en uitgegane stukken. Behalve de al eerder genoemde afmeldingen voor deze vergadering zijn er geen ingekomen stukken.

4. Jaarverslag penningmeester.
Henk Veltink geeft enige toelichting. De jaarlijkse afdracht aan Plaatselijk Belang Heemse is met 40% verhoogd naar €1,40, aangezien PB zijn contributie van de leden ook met 40% heeft verhoogd. De ledenvergadering vorig jaar kostte meer dan het jaar ervoor vanwege duurdere huur en hapjes en een drankje na afloop. Het najaarsuitje is niet doorgegaan vanwege slecht weer en (daardoor) te weinig opgaven. Het vermogen van de vereniging  is met €250 gegroeid naar € 2042. In het vervolg zal het bestuur de contributies niet meer innen door bij de leden langs te gaan, maar gaat het verzoek naar de leden om dit via een (automatische) overschrijving via de bank (reknr 38.49.363.42 tnv penningmeester belangenvereniging Heemserbos) te regelen. € 15 per adres en € 12 voor een alleenstaande.

5. Verslag kascommissie
De heren van Asselt  en Wassink hebben  de boeken gecontroleerd en verzoeken de vergadering om  om op grond van hun bevindingen het bestuur décharge te verlenen. De ledenvergadering keurt het verslag goed en voldoet daarmee aan het verzoek tot décharge.

6. Benoeming nieuw lid kascommissie
Dhr G van Asselt treedt af, Dhr H. Wassink blijft. Mevrouw Harmsen treedt toe.
Dhr van Asselt wordt bedankt voor zijn werk in de kascie.

7 Bestuursverkiezing.
Anje Bouma is als secretaris aftredend. Christiaan Boeve is door het bestuur kandidaat gesteld. Dhr en mevrouw Boeve wonen sinds november in de Elzenlaan. Christiaan is 42 jaar in het basisonderwijs werkzaam geweest. Hij wil graag de secretariaatswerkzaamheden op zich nemen. Zonder tegenstemmen wordt Christiaan Boeve gekozen.

8. Martijn de Man belicht een aantal ontwikkelingen betreffende het onderhoud van openbaar groen.
Het openbaar groen is uitbesteed aan Larcom. In het bestek staat omschreven hoe vaak bepaalde werkzaamheden verricht dienen te worden. Onderhoud is gebaseerd op frequentie. De gemeente wil overgaan op een ander systeem waarbij het onderhoud geschiedt aan de hand van beelden, met als doel een hoger onderhoudsniveau voor minder geld. Beelden worden het richtsnoer: hoe dienen de trottoirs eruit te zien, het onkruid, de bomen, een parkje, een sportveldje, zwerfvuil. Zeggen "alles mag gekapt”werkt niet evenmin als "niets mag gekapt”. Het is niet de bedoeling dat er alleen maar heel oude bomen zijn; er zal ook vernieuwd moeten worden. Zowel Baalder als het Heemserbos zijn specifieke omgevingen die als eerste getoetst zullen worden met het beeldmateriaal. Op het punt van beheer van openbare ruimte wil de politiek samenwerking zoeken met de gemeenten Ommen en Dalfsen. Nog niet zeker is of ook die gemeenten zich kunnen vinden in het werken met doelbeelden. Martijn de Man kan nu nog niet definitief zeggen wat het wordt, maar men lijkt wel te voelen voor de aanpak via beeldmateriaal.
Hij wil vrij snel, denk aan 2 jaar, komen van het bestaande beeld van onderhoud naar het doelbeeld.
Dhr Oskam vraagt hoe het zit met verkeersbelemmerende maatregelen bij gevaarlijke punten. De Man: " Alles wordt geïnventariseerd, uitgezonderd de maatregelen mbt het verkeer. Er is ook een totaalplan beloofd voor wat betreft De Boshoek, maar dit staat los van het Heemserbos”.
Dhr Harmsen vraagt of privatisering ook een rol speelt. DeMan: ”er komt geld om het onderhoud te doen, maar de visie hoe het eruit moet zien komt van de gemeente”.
Mw de Jong vraagt of ook rekening gehouden wordt met de historie van de gemeente. Hoe bewaren we dingen die belangrijk zijn? De Man: ”er zal zoveel mogelijk rekening gehouden worden met de wensen van de mensen”.
Dhr Sterenberg vertelt dat hij de ervaring heeft dat er in de loop der jaren al veel plannen geweest zijn en veel afspraken gemaakt, maar dat evenzovele keren de verantwoordelijke ambtenaar verhuisde naar een andere plaats of functie, waardoor beloften teniet gedaan werden. Vandaag kregen alle bewoners een brief van de gemeente waarin melding werd gemaakt van beleid mbt groen in Heemserbos dat al dateert uit bestemmingsplan beleid van 2008. Sindsdien heeft men zich niet altijd aan de daarin gestelde bepalingen gehouden. Ook de gemeente heeft hierin fouten gemaakt wat betreft handhaving bij de ene bewoner wel en bij een andere bewoner niet. Ook bij de Boshoek is er een paar keer uit de pas gelopen.
Dhr de Man verzoekt de bewoners alert te zijn en melding te maken van zaken die niet volgens plan zijn. De Man legt zaken vast en daaraan moet men zich conformeren. Het contract is kadergevend tav hoe openbaar groen eruit moet zien ; het is gericht op duurzaam beleid, kan 20 jaar vooruit; geen tussentijdse wijzigingen. Als het goed is , is er dan geen sprake meer van tenietgedane afspraken.
Dhr Brink geeft aan dat hij dikwijls ziet dat bv het veldje om een bankje niet wordt gemaaid. De Man: "Dit is een prachtig voorbeeld van hoe het gaat werken. Het doelbeeld bepaalt de correctheid van de uitvoering van het werk.
Volgens Martin Kedde ligt er ook veel aan de bewoners. Martijn de Man vult aan : nadat de greppels in de Brandweg waren geschoond en het bordje ‘geen vuil storten’, was weggehaald (omdat de Man dit overbodig vond), duurde het maar even of er was weer tuinafval gestort.

8. Rondvraag.
dhr Huijser vraagt evenals in 2010 naar verdwenen of slechte straatnaambordjes. Er is volgens hem niet veel veranderd sindsdien. M. Kedde: alle witte bordjes die slecht zijn worden vervangen door nieuwe blauwe. Ook het straatbeeld gaat mee in het eerder genoemde doelbeeld van onderhoud.
dhr van Asselt vraagt nog naar de ontwikkelingen rondom de Boshoek. Martin Kedde antwoordt dat dit alles te maken heeft met de opwaardering van de N34. De eerste overlegresultaten staan op papier. Ook de wethouder zit op het vinkentouw, gecoördineerd met de provincie, om te zorgen dat het goed voor elkaar komt (ontsluiting niet via Hessenweg). De meeste punten van commentaar op de MER-inspraak zijn goedgekeurd.
Wim Sterenberg vraagt Martijn de Man om ook de oversteek en de toegang tot de Boshoek in het nieuwe project op te nemen

PAUZE
Na de pauze introduceert Martin Kedde Riek Veurink die aan de hand van dia’s oud Hardenberg en Heemse zal laten herleven.
mw Veurink begon met plaatjes van de Haardijk, hoe dit gebied eruit zag vòòrdat Gamma en Praxis en Welkoop hun hallen bouwden. Vervolgens hoe het er nu uitziet: beelden ook vanuit een hoger punt genomen. Vanuit de Haardijk vervolgde ze haar weg via de huidige Shell-pomp en de vroegere boerderijen en fietsenmaker aldaar tot het oude notariskantoor en de silo van bruins op de plek waar nu de parkeergarage is. Mw Veurink had aan het begin aangegeven dat ze gestopt moest worden, omdat ze anders uren kon doorvertellen. Martin Kedde koos het centrum als slot van het verhaal. Het was boeiend. Oude pandjes leken aantrekkelijk, maar niemand zou er nu nog in willen wonen. Martin Kedde bedankte Riek Veurink voor haar aardige verhaal.

9.  Sluiting.
Martin sloot vervolgens de vergadering.
De meesten van de aanwezigen bleven nog om nog even met Christiaan Boeve kennis te maken en met elkaar te kunnen praten. Er waren nog wat hapjes en drankjes.

Anje Bouma, secretaris.